Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji mystrEat
 
§1. Definicje
 1. Aplikacja – aplikacja mobilna mystrEat lub serwis internetowy mystrEat, za pomocą której mystrEat świadczy Usługi.
 2. mystrEat – Dineo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszaawie, przy ul. Przyczółkowa 334, 02-962 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 609508, NIP 9512409607, kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, działająca w stosunku do Klienta jako agent Restauracji oraz jako przewoźnik w zakresie dostaw tychże produktów od Restauracji do Klienta.
 3. Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku mystrEat lub Partnera, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług.
 5. Partner – każdy właściciel Restauracji, z którym w ramach tego przedsiębiorstwa mystrEat ma zawartą umowę agencyjną.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Restauracja – lokal gastronomiczny należący do Partnera, na rzecz którego działa mystrEat. W kontekście zawierania umów z Klientami także odpowiednio Partner.
 8. Urządzenia mobilne – Przenośne urządzenia, za pomocą których Klient korzysta lub może korzystać z Aplikacji.
 9. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Aplikację przez mystrEat na rzecz Klientów, tj. informowanie Klientów o ofercie Restauracji, pośrednictwo w zakresie zamówienia w danej Restauracji potraw i napoi, a także dostarczenie tego zamówienia oraz utworzenie konta Klienta i zarządzanie nim.
 
§2. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa:
 1. prawa i obowiązki mystrEat, Klienta i Partnera związane ze świadczeniem Usług,
 2. zasady wyłączania odpowiedzialności mystrEat z tytułu świadczenia Usług, oraz
 3. zasady ochrony danych osobowych Klienta.
 1. mystrEat nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin za pośrednictwem Aplikacji przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także – na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Regulamin jest dostępny w Aplikacji.
 2. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. mystrEat każdorazowo określa w Aplikacji jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 3. Klient przed rozpoczęciem korzystania z Usług są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Aplikacji jest równoznaczne z Regulaminu.
 4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług, każdy jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu. Bez akceptacji Regulaminu korzystanie z Usług jest niemożliwe.
 
 
 
§3. Rejestracja
 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez mystrEat wymaga prawidłowego wypełnienia i wysłania przez Klienta formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Aplikacji, w celu założenia konta, zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług.
 2. Rejestracja może też odbywać się poprzez wykorzystanie serwisu Facebook świadczonej przez Facebook Ireland Ltd. lub inny podmiot, który administruje portalem internetowym www.facebook.com. Jeżeli w ramach serwisu Facebook osoba dokonująca rejestracji złoży wszelkie oświadczenia woli niezbędne dla przekazania przez podmiot prowadzący serwis Facebook jej danych wymaganych dla założenia konta i zaakceptuje brzmienie Regulaminu, a oświadczenia te wraz z danymi wymaganymi do założenia konta dotrą do mystrEat, konto zostanie założone.
 3. Klient wysyłając formularz rejestracyjny konta oświadcza, że:
 1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, oraz
 4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 
§4. Konto Klienta
 1. mystrEat po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Klienta w ramach Aplikacji unikalne konto o nazwie wybranej przez Klienta, z zastrzeżeniem nazw już zarejestrowanych w systemie.
 2. mystrEat może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Aplikacji.
 3. Klient uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 4. MystrEat ma prawo do usunięcia lub zablokowania konta Klienta, a także do zablokowania dostępu do Aplikacji, w następujących przypadkach: w razie złożenia przez Klienta zamówienia fikcyjnego lub fałszywego lub poprzez użycie fałszywych danych, nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby lub wykorzystanie posiadającego negatywną historię realizacji zamówień adresu dostawy lub konta Klienta, lub w  przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w przypadku braku środków na realizację zamówienia na rachunku powiązanym z elektronicznym środkiem płatności Klienta, jjeżeli mystrEat poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że nazwa konta Klienta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy mystrEat.
 5. W przypadku usunięcia lub zablokowania konta Klienta, mystrEat ma prawo zaprzestać świadczenia Usług temu Klientowi.
 
§5. Warunki świadczenia Usług – przepisy ogólne
 1. mystrEat umożliwia Klientowi w ramach Usługi:
 1. zapoznanie się z ofertą Restauracji poprzez Aplikację,
 2. zamówienia dostawy posiłków lub napojów w Restauracji, na co składa się umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem mystrEat w Restauracji, a następnie dowóz objętych tą umową posiłków i napoi przez mystrEat od Restauracji do Klienta, oraz
 3. płatności za zamówienie z momentem jego złożenia.
 4. Stronami umów zawieranych za pośrednictwem Aplikacji jest Klient oraz:
 5. w zakresie informacji o ofercie wybranej przez Klienta Restauracji i zamówienia potraw i napoi w tej Restauracji – Partner, podczas gdy mystrEat działa jako pośrednik pomiędzy tymi stronami, oraz
 6. w zakresie dostawy zamówienia Klienta od Restauracji do Klienta – mystrEat.
 1. Jeśli w skład zamówienia wchodzą napoje alkoholowe, to dostawa zostanie wydana wyłącznie osobie pełnoletniej, po uprzednim potwierdzeniu jej pełnoletności na podstawie odpowiedniego dokumentu tożsamości. Próba odbioru dostawy przez osobę niepełnoletnią może zostać uznana przez mystrEat za próbę wykorzystania mystrEat w celu bezprawnego wejścia w posiadanie napojów alkoholowych. Za zamówienie niezrealizowane z powodu braku pełnoletniego odbiorcy dostawy lub braku możliwości stwierdzenia jego pełnoletniości odpowiada Klient, m.in. poprzez utratę prawa do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych za i w związku z Usługą.
 2. Od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia do wybranego Partnera, Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość jego realizacji, z zastrzeżeniem dostawy zamówienia do Klienta, za którą to część odpowiada mystrEat. mystrEat ani Partner nie odpowiadają za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia.
 3. Rezygnacja przez Klienta z zamówienia po jego złożeniu i przyjęciu przez mystrEat nie jest możliwa, jak też nie jest możliwy zwrot środków po złożeniu i przyjęciu zamówienia.
 4. Zamówienie złożone poprzez Aplikację na jednym urządzeniu musi zostać dokończone na tym samym urządzeniu, co oznacza, że taki proces nie może być w trakcie przerwany na jednym urządzeniu i wznowiony na innym.
 
§6. Warunki świadczenia Usług – składanie zamówienia
 1. mystrEat dokłada starań, aby informacje prezentowane w Aplikacji, dotyczące poszczególnych Partnerów były jak najbardziej aktualne i czyni to poprzez niezwłoczne aktualizowanie ofert Partnerów zgodnie z przesyłanymi przez nich informacjami. Także widoczny w Aplikacji czas realizacji zamówienia nie stanowi wiążącej oferty ze strony mystrEat ani Partnera, a jedynie przybliżoną informację o szacunkowym czasie realizacji zamówienia, ustaloną m.in. na podstawie przeszłych czasów realizacji danego Partnera, godziny zamówienia, ilości zamówień, etc.
 2. Przed złożeniem finalnego zamówienia Aplikacja przedstawi Klientowi ostateczną, łączną cenę do zapłaty, na którą składać się będzie cena posiłków i napoi z danej Restauracji oraz cena dostawy zamówienia. Po złożeniu zamówienia łączna cena do zapłaty nie ulega zmianie, chyba że Klient wprost wyrazi na to zgodę z uzasadnionej przyczyny, np. zmiany zamówienia.
 3. Zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez mystrEat płatności, o czym mystrEat powiadomi Klienta. W razie problemów z płatnością zamówienie nie zostanie zrealizowane, o czym Klient zostaje niezwłocznie poinformowany.
 4. Po przyjęciu zamówienia, Aplikacja, poprzez którą Klient złożył zamówienie, poda przybliżony czas dostawy. Czas ten nie jest wiążącym elementem stosunku prawnego ani oferty pomiędzy Klientem a mystrEat, a jedynie niewiążącą informacją i uzasadnione jego przekroczenie nie stanowi nienależytego wykonania zobowiązań przez mystrEat.
 
§6. Warunki świadczenia Usług – dostawa zamówienia
 1. W zakresie dostawy zamówienia, mystrEat ma prawo odmówić jego przyjęcia z uzasadnionych powodów i wtedy mystrEat telefonicznie lub mailowo poinformuje o tym Klienta. Zamówienie zostanie dostarczane przez mystrEat pod wskazany adres dostawy. Zamówienie może zawierać szczegółowe instrukcje dostawy dla mystrEat, np. dane odbiorcy innego niż Klient upoważnione do odbioru dostawy lub ponadprzeciętnie szczegółowe instrukcje dostawy, pod warunkiem, że nie będą one uniemożliwiać lub nadmiernie utrudniać dostawy zamówienia.
 2. Jeśli zamówienie nie zostanie odebrane pod wskazanym adresem dostawy, to mystrEat poświęci łącznie 10 minut na próbę kontaktu telefonicznego z Klientem w celu ustalenia problemu, podczas gdy kurier będzie czekał pod adresem dostawy. Brak odbioru dostawy przez wskazany czas może skutkować zaniechaniem podejmowania dalszych prób zarówno kontaktu z Klientem, jak i doręczenia przez mystrEat zamówienia. O fakcie zaniechania dalszych prób doręczenia mystrEat poinformuje Klienta wiadomością e-mail. Za zamówienie niezrealizowane pomimo zastosowania powyższej procedury odpowiada Klient, m.in. poprzez utratę prawa do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych za i w związku z Usługą.
§7. Warunki świadczenia Usług – płatność za zamówienie
 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówienie wyłącznie poprzez udostępniany w Aplikacji system płatności elektronicznej PayU S.A. m.in. kartą płatniczą, przelewem. mystrEat zastrzega sobie prawo, że różne systemy płatnicze mogą być dostępne dla danego regionu lub okresu.
 2. Nie jest możliwa płatność poza Aplikacją, tj. płatność inna niż elektroniczna poprzez Aplikację, a wszelkie sugestie, próby lub oferty płatności poza Aplikacją powinny być zgłaszane mystrEat.
 3. Wszystkie ceny podane w Aplikacji są cenami brutto, tj. zawierają odpowiedni podatek VAT (podatek od towarów i usług).
 4. Płatności elektroniczne mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez mystrEat przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania.
 5. Płatności elektroniczne poprzez Aplikację realizowane są poprzez zewnętrznych operatorów w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 6. Zapłata za zamówienie poprzez płatność elektroniczną uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie operatora zewnętrznego i przesłania tej informacji od danego operatora płatniczego do mystrEat.
 7. W przypadku odrzucenia zamówienia przez Partnera lub mystrEat przed jej realizacją i bez winy Klienta, płatność za to zamówienie jest zwracana na konto Klienta w terminie 14 dni roboczych od odrzucenia zamówienia.
 8. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami u danego operatora zewnętrznego tych płatności, a mystrEat nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość odpowiedzialności.
 9. W razie braku możliwości pozytywnego przekazania zamówienia przez mystrEat do Partnera, Klient otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Aplikacji od mystrEat. Zlecenie zwrotu płatności przez mystrEat nastąpi nie później niż w terminie do 14 dni roboczych. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez mystrEat polecenia przelewu należnej kwoty.
 10. Proces autoryzacji i rejestracji elektronicznego środka płatniczego Klienta może wymagać tymczasowego zablokowania małej kwoty na rachunku Klienta powiązanym z tym środkiem płatniczym.
 11. W zakresie płatności zastosowanie mają regulaminy odpowiednich operatorów płatności.
 
§8. Wymagania techniczne świadczenia Usługi
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się mystrEat są następujące:
 1. Urządzenie mobilne kompatybilne z aktualną Aplikacją oraz dostęp do Internetu albo komputer kompatybilny z Aplikacją oraz dostęp do Internetu, oraz
 2. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 1. mystrEat może wymagać najnowszych aktualizacji na Urządzeniu mobilnym. Do czasu wykonania stosownej aktualizacji systemowej, mystrEat nie odpowiada za brak poprawności w działaniu Aplikacji i dopuszcza możliwość jej zawieszenia.
 
§9. Ogólne warunki korzystania z Kodów promocyjnych
 1. Kod promocyjny uprawnia klienta do uzyskania dodatkowych korzyści podczas składania zamówienia poprzez Aplikację. Te dodatkowe korzyści mogą przyjąć różną formę, zależnie od rodzaju kodu promocyjnego, może to być m.in. ale nie tylko: zniżka procentowa lub kwotowa od kwoty łącznej zamówienia, zniżka w wysokości proporcjonalnej do kosztu dostawy, zniżka na potrawy u określonego Partnera, etc. Informacja o rodzaju kodu promocyjnego jest każdorazowo przekazywana przez mystrEat przy wydawaniu tego kodu.
 2. Aby skorzystać z kodu promocyjnego, należy wprowadzić go przy składaniu zamówienia przez Aplikację i do wiadomości Klienta przekazywana przysługująca mu z tego tytułu zniżka. Jeżeli kwota wyświetlona w Aplikacji będzie równa lub niższa od kwoty przysługującej Klientowi z tytułu przyznanej mu zniżki, to takie zamówienie jest traktowane jako usługa o wartości 1 PLN brutto, jednocześnie niewykorzystana część przysługującej klientowi zniżki zostaje utracona. Jakakolwiek wypłata ekwiwalentu Kodu Promocyjnego w gotówce lub w innej formie nie jest możliwa.
 3. Kody promocyjne obowiązują jedynie do zamówień dokonanych przez Aplikację. Kod promocyjny należy wpisać przy składaniu zamówienia przez Aplikację we wskazanym do tego miejscu i przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia. Kod jest ważny dopiero, kiedy zostanie poprawnie zweryfikowany przez Aplikację.
 4. Kod promocyjny może być jednorazowy lub wielorazowy. Kod jednorazowy może zostać wykorzystany tylko jeden raz w trakcie okresu ważności kodu. Kod wielorazowy może zostać wykorzystany, w trakcie okresu ważności kodu, tyle razy, do ilu użyć uprawnia dany kod. W przypadku kodów wielorazowego użytku Klient musi wprowadzić ten sam kod przed każdym oddzielnym zamówieniem, np. jeśli kod uprawnia do zniżki na dwa zamówienia to należy go wprowadzić zarówno przed pierwszym jak i przed drugim zamówieniem, ponieważ jeśli Klient nie wprowadzi kodu przy drugim zamówieniu, to zamówienie to będzie pełnopłatne – w takiej sytuacji kod dalej jest ważny, ale należy go wprowadzić przy kolejnym zamówieniu.
 5. Niewykorzystany Kod Promocyjny na koniec okresu ważności traci ważność.
 6. Przy składaniu zamówienia Klient może wykorzystać tylko jeden Kod promocyjny. Kolejne Kody Promocyjne Klient może wykorzystać dopiero składając kolejne zamówienie.
 7. Kod promocyjny, który uległ zagubieniu lub kradzieży, nie może zostać wykorzystany, zabroniona jest również odsprzedaż kodu.
 8. Jeśli zajdzie podejrzenie o nieuprawnionym użyciu Kodu promocyjnego lub naruszeniu warunków Regulaminu, mystrEat ma prawo tymczasowo zablokować lub trwale usunąć konto Klienta i odmówić dostępu do usług za pośrednictwem Aplikacji. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klientowi nie przysługują żadne roszczenia dotyczące niewykorzystanych Kodów promocyjnych.
 
§10. Prawa i obowiązki mystrEat i Klienta
 1. mystrEat zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług w wybranych godzinach pracy Partnerów.
 2. mystrEat zastrzega sobie prawo do:
 1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Aplikacji;
 2. wysyłania na adresy elektroniczne Klientów komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;
 3. zablokowania dostępu do zasobów Klientów zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami mystrEat lub Partnera, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat;
 4. zaprzestania świadczenia Usług i skasowania konta Klienta w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Klienta.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy mystrEat.
 2. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Aplikacji i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.
 3. mystrEat zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Aplikacji są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. mystrEat nie zezwala na kopiowanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Aplikacji za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 4. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu swojego konta Klienta w Aplikacji przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. Klient, w przypadku bycia obciążonym alergiami pokarmowymi i innymi, winien każdorazowo zasięgnąć informacji bezpośrednio u danego Partnera o alergenach obecnych w danej potrawie, jeśli doświadczenie życiowe przemawia za tym, że dana potrawa lub napój może zawierać niebezpieczne dla danego Klienta alergeny.
 6. Klientowi, zgodnie z art. 38 pkt. 4 ustawy – Prawa konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od złożonego zamówienia.
 
§11. Odpowiedzialność
 1. mystrEat nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klientów, a które nie pochodzą od mystrEat;
 3. utratę przez Klientów danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od mystrEat (działanie osób trzecich, siła wyższa);
 4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, wynikające np. z powodu zawieszenia lub usunięcia konta Klienta naruszającego Regulamin;
 5. podania przez Klientów nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;
 6. nieprzestrzegania przez Klienta warunków Regulaminu.
 7. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Aplikacji przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
 8. za utratę środków płatniczych z przyczyn podmiotów trzecich;
 9. za błędy przedstawianym w Aplikacji opisie ofert Partnerów, które to błędy spowodowane zostały przez działanie lub zaniechanie Partnera, m.in. poprzez brak poinformowania mystrEat o pełnym składzie potraw, zmianie oferty, istniejących lub potencjalnych alergenach w potrawach i napojach oferowanych przez danego Partnera lub podawanie informacji o ofercie niezgodnych ze stanem faktycznym.
 10. gdy adres dostawy jest zły lub nieprecyzyjny.
 1. mystrEat nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Klientów, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez mystrEat do Klientów.
 2. Klient nie powinien umożliwiać osobom trzecim dostępu do Usług oraz Aplikacji. Za poufność, bezpieczeństwo, dokonane transakcje ze swojego profilu odpowiedzialny jest wyłącznie Klient, który zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania mystrEat  o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego profilu w Aplikacji przez osoby trzecie.
 3. mystrEat nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki Klienta przy składaniu zamówienia. Po opłaceniu i złożeniu zamówienia z przyczyn technicznych nie ma możliwości anulowania zamówienia.
 4. mystrEat nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność dostarczonej dostawy z zamówieniem Klienta, ponieważ mystrEat nie weryfikuje, czy otrzymane z Restauracji potrawy i napoje są zgodne z zamówieniem Klienta. Za te niezgodność i wynikające z tego konsekwencje wyłączną odpowiedzialność ponosi Restauracja lub Partner.
 5. mystrEat nie jest stroną zamówienia i nie jest odpowiedzialny za proces realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem dostawy zamówienia.
 
§12. Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Klient ma prawo składać mystrEat reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje mystrEat.
 3. Prawidłowo złożona mystrEat reklamacja dotycząca Usług powinna zostać wysłana z adresu e-mail Klienta podanego przy zakładaniu konta w Aplikacji oraz powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
 1. oznaczenie Klienta (login);
 2. oznaczenie Partnera, u którego złożono reklamowane zamówienie;
 3. oznaczenie numeru i daty reklamowanego zamówienia;
 4. przedmiot reklamacji;
 5. okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Reklamacje wysłane z innego adresu e-mail niż podany przy rejestracji konta składającego reklamację Klienta lub nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: support@mystreat.com wpisując w temacie wiadomości: "Reklamacja"
 3. mystrEat dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania od Klienta. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 4. W sprawach związanych z realizacją lub brakiem realizacji zamówień Klient ma prawo składać reklamacje bezpośrednio Partnerom.
 
§13. Czas trwania i rozwiązanie umowy
 1. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Jest ważna od momentu aktywacji konta Klienta przez mystrEat i może być zakończona w każdym czasie przez Klienta poprzez oświadczenie złożone pisemnie, drogą e-mail na adres support@mystreat.com lub – jeśli będzie dostępna opcja usunięcia poprzez Aplikację, to za jej pomocą tj. Usuń konto.
 2. Prawo do bezzwłocznego wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn pozostaje nienaruszone. mystrEat może bezzwłocznie rozwiązać umowę zwłaszcza w przypadkach, gdy Klient:
 • umyślnie wpisał fałszywe dane w ramach oceniania,
 • podał fałszywe albo niekompletne dane przy rejestracji, lub
 • naruszył wielokrotnie inne umowne zobowiązania i nawet na żądanie przez mystrEat nie zaprzestaje zaniedbywania tych obowiązków.
 1. W przypadku, gdy umowa została rozwiązana przez mystrEat, Klient nie ma prawa do zarejestrowania nowego konta, również pod innym imieniem lub inną nazwą.
 
§14. Postanowienia końcowe
 1. mystrEat zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili bez podania uzasadnienia. Główne obowiązki, które muszą zostać spełnione przez strony Regulaminu, nie będą naruszane przez te zmiany.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu (lub część któregokolwiek z postanowień) zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ jako nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i w będą uznawane za obowiązujące i wiążące. Postanowienie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem zostanie zastąpione przez inne postanowienie, które najlepiej będzie odpowiadać ekonomicznemu i gospodarczemu celowi korzystania z Usług oraz Aplikacji.
 3. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Klient ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z mystrEat niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli pomimo informacji o zmianie Regulaminu będzie korzystał z Aplikacji, to przyjmuje się, że zaakceptował on zmieniony Regulamin.
 4. mystrEat zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Usług i zablokowania dostępu do Aplikacji w trybie natychmiastowym w  przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.
 5. Klient może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy jedynie za pisemną zgodą mystrEat.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.